ทำเนียบบุคลากร

 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอเชียงคาน ปากชม ท่าลี่)

 

sorawut

     ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 

      ชื่อ-สกุล   : นายสราวุธ ศรีวงษา

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

      การศึกษา : ปริญญาตรี บช.บ.

                        (สาขาการเงินและการธนาคาร)

      โทรศัพท์   : 08 2106 5874

      E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                                                           

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ

1. สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.เลย

2. สหกรณ์การเกษตรท่าลี่ จำกัด

3. สหกรณ์พัฒนาอาชีพโครงการเทิดพระเกียรติบ้านคกงิ้ว จำกัด

4. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสงเปือย จำกัด

5. กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางปากตมพัฒนาคุณภาพยาง

6. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ห้วยบ่อซืน

 

siriporn   

      ชื่อ-สกุล   : นางสาวศิริภรณ์  โชติชัยพฤทธิ์

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

      การศึกษา : ปริญญาตรี บธ.บ. (สาขาการบัญชี)

      โทรศัพท์   : 0 4281 1274

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                                           

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ

1. สหกรณ์กองทุนสวนยางเชียงกลม จำกัด

2. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านน้อย จำกัด

3. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคกมาด จำกัด

4. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าท่าเรือเก่าวัดป่ากลางเชียงคาน

5. กลุ่มเกษตรกรทำสวนหนองผือ

6. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านยาง-กกก้านเหลือง

7. กลุ่มเกษตรกรทำไร่หาดคัมภีร์

 

chom   

      ชื่อ-สกุล   :  นางสาวชมพูเนกข์  พุทธิรัตน์

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

      การศึกษา : เศรษฐศาสตร์ บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การคลัง)

      โทรศัพท์   : 0 4281 1274                                                                   

      E-mail : -

 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ

1. สหกรณ์กองทุนสวนยางท่าลี่ จำกัด

2. สหกรณ์ผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้วแก่งคุดคู้บ้านน้อย จำกัด

3. กลุ่มเกษตรกรทำสวนปากชม

4. กลุ่มเกษตรกรทำสวนเชียงกลม

5. กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.บ้านนาจาน หมู่ 7

 

                                            

jatu  

     

     ชื่อ-สกุล   : นายจตุพร  สุนาทร

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

      การศึกษา :  ปริญญาตรี บธ.บ. (สาขาสหกรณ์)

                     ปริญญาโท บธ.ม. (สาขาสหกรณ์)

     โทรศัพท์   : 0 4281 1274   

      E-mail :  -  

                                                                                               

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ

1. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำท่าลี่ จำกัด

2. สหกรณ์ฟ้าใสเดินรถ จำกัด

3. สหกรณ์แปรรูปยางพาราเชียงคาน จำกัด

4. ร้านสหกรณ์นาคาธิบดีอำเภอปากชม จำกัด

5. กลุ่มเกษตรกรทำสวนปากตม

6. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ธาตุ

7. กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.ตำบลโคกใหญ่

8. กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท. บ้านพรเจริญ

 

 

soi1   

      ชื่อ-สกุล   : ว่าที่ ร.ต.หญิง สร้อยสุวรรณ บุญเรือง

      ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

      การศึกษา : ปริญญาตรี บธ.บ (สาขาการบัญชี) 

      โทรศัพท์   : 0 4281 1274                                                        

      E-mail :  -                                      

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ

1. สหกรณ์ชาวสวนยาง กยท.บ้านน้ำพร จำกัด

2. สหกรณ์หัตถกรรมนาป่าหนาด จำกัด

3. กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาแก้ว

4. กลุ่มเกษตกรปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพหมู่ 9

 

 

                                                 

 

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

12