ทำเนียบบุคลากร

welcome2  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอเชียงคาน ปากชม ท่าลี่)

 

narongporn2561

 

  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอเชียงคาน ปากชม ท่าลี่)

      ชื่อ-สกุล   : นายณรงค์พร เจนการ

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

      การศึกษา : ปริญญาโท ศศ.ม. (สาขาศาสนศาสตร์)

      โทรศัพท์   : 08 9944 4960

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

sisiporn2561

 

      ชื่อ-สกุล   : นางสาวศิริภรณ์  โชติชัยพฤทธิ์

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

      การศึกษา : ปริญญาตรี บธ.บ. (สาขาการบัญชี)

      โทรศัพท์   : 08 9842 1657

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

 

 

  vong                                           

      ชื่อ-สกุล   : 

      ตำแหน่ง   : 

      การศึกษา : 

      โทรศัพท์   : 

      E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

    

 

ludda2561     

     ชื่อ-สกุล   : นางลัดดา กาญจนะ

     ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

     การศึกษา : ปริญญาโท 

     โทรศัพท์   : 08 7953 4902

     E-mail : //web.cpd.go.th/loei/This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." data-mce-href="This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

 

  yut

                                               

      ชื่อ-สกุล   : นางสาวยุทธารณ์  เขียวสด

      ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

      การศึกษา : ปริญญาตรี

      โทรศัพท์   : 09 5678 6196

      E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 
 

 

 

    

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad

SFbBox by enter-logic-seo.gr