ทำเนียบบุคลากร

welcome2  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอเชียงคาน ปากชม ท่าลี่)

 

narongporn2561

 

  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอเชียงคาน ปากชม ท่าลี่)

      ชื่อ-สกุล   : นายณรงค์พร เจนการ

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

      การศึกษา : ปริญญาโท ศศ.ม. (สาขาศาสนศาสตร์)

      โทรศัพท์   : 08 9944 4960

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

sisiporn2561

 

      ชื่อ-สกุล   : นางสาวศิริภรณ์  โชติชัยพฤทธิ์

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

      การศึกษา : ปริญญาตรี บธ.บ. (สาขาการบัญชี)

      โทรศัพท์   : 08 9842 1657

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

 

 

  preecha2561                                           

      ชื่อ-สกุล   : นายปรีชา  บัวระภา

      ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน

      การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพการสหกรณ์

      โทรศัพท์   : 09 8148 4148

      E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

    

 

ludda2561     

     ชื่อ-สกุล   : นางลัดดา กาญจนะ

     ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

     การศึกษา : ปริญญาโท 

     โทรศัพท์   : 08 7953 4902

     E-mail : //web.cpd.go.th/loei/This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." data-mce-href="This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

 

  yuttaporn

                                               

      ชื่อ-สกุล   : นางสาวยุทธารณ์  เขียวสด

      ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

      การศึกษา : ปริญญาตรี

      โทรศัพท์   : 09 5678 6196

      E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 
 

 

 

    

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad