ทำเนียบบุคลากร

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอภูเรือ ด่านซ้าย นาแห้ว)

 

    sorawutrom

     ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5

      ชื่อ-สกุล   : นายสรวุฒิ  ร่มโพธิ์เงิน

      ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

      การศึกษา : ปริญญาตรี ศศ.บ. (สาขาการบัญชี)

                     ปริญญาโท ร.ม. (รัฐศาสตร์)

      โทรศัพท์  : 08 6926 1132

      E-mail : soravutThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                                          

 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ

1. สหกรณ์การเกษตรกด่านซ้าย จำกัด

2. สหกรณ์การเกษตรภูเรือ จำกัด

3. สหกรณ์กองทุนสวนยางภูเรือ ด่านซ้าย นาแห้ว จำกัด

4. สหกรณ์การเกษตร ตำบลนาดี จำกัด

5. สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาลตำบลภูเรือ จำกัด

6. สหกรณ์สภาการเกษตรภูเรือ จำกัด

7. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ทุ่งเทิง

8. กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพารานามาลา

9. กลุ่มเกษตรกรบ้านท่าศาลา

10. กลุ่มเกษตรกรทำไร่แสงภา

 

 

nut        

       ชื่อ-สกุล   : นางธนัฏฐา  ประชิดเขตต์

       ตำแหน่ง   : พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4

       การศึกษา : ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต

       โทรศัพท์   : 08 2203 0539

       E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                               

 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ

 

 

 

 

 

 

 
pitcharan      

     ชื่อ-สกุล   : นางสาวพิชญ์ชารัน ดงสันเทียะ

     ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

     การศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาเศรษฐศาสตร์)

     โทรศัพท์   : 09 3058 5030

     E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                                   

 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ

1. กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านน้ำพุ

2. กลุ่มเกษตกรทำนานามาลา

3. กลุ่มเกษตกรทำสวนร่องจิก

4. กลุ่มเกษตรกรไม้ดอกไม้ประดับหนองบัว

 

 

 

                                    

98079 Copy   

     ชื่อ-สกุล : นายเลิศทัย  หงษ์วิลัย

     ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

     เบอร์โทรศัพท์ : 0936940950

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

12