ทำเนียบบุคลากร

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอภูเรือ ด่านซ้าย นาแห้ว)

 

    sorawutrom

                  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5

                  ชื่อ-สกุล   : นายสรวุฒิ  ร่มโพธิ์เงิน

                  ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

                  การศึกษา : ปริญญาตรี ศศ.บ. (สาขาการบัญชี)

                                ปริญญาโท ร.ม. (รัฐศาสตร์)

                  โทรศัพท์  : 08 2106 7981

                  E-mail : soravutThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                                          

 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ

1. สหกรณ์การเกษตรภูเรือ จำกัด

2. สหกรณ์กองทุนสวนยางภูเรือ ด่านซ้าย นาแห้ว จำกัด

3. สหกรณ์การเกษตรสร้างป่า สร้างรายได้ นาแห้ว จำกัด

4. กลุ่มเกษตรกรทำไร่แสงภา

 

 

  

aunrarut

 ชื่อ-สกุล   :  นายอุณรุท พลายศรีโพธิ์

ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

การศึกษา  : ปริญญาตรี                         

 โทรศัพท์   : 042811274

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ

 1. สหกรณ์การเกษตรด่านซ้าย จำกัด

 2. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ทุ่งเทิง

 3. กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านนาท่อน

 4. กลุ่มเกษตกรทำนานามาลา

 

 

 

   pitcharan            ชื่อ-สกุล   : นางสาวพิชญ์ชารัน ดงสันเทียะ

               ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

            การศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาเศรษฐศาสตร์)

              โทรศัพท์   : 0 4281 1274

               E-mail :  -                                              

 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ

1. กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านน้ำพุ

2. กลุ่มเกษตกรทำสวนร่องจิก

3. กลุ่มเกษตรกรไม้ดอกไม้ประดับหนองบัว

4. กลุ่มเกษตรกรทำไร่บ้านท่าศาลา

5. กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพารานามาลา

 

nut        

       ชื่อ-สกุล   : นางธนัฏฐา  ประชิดเขตต์

       ตำแหน่ง   : พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4

       การศึกษา : ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต

       โทรศัพท์   : 0 4281 1274

       E-mail :   -                                     

 

 

98079 Copy

     ชื่อ-สกุล : นายเลิศทัย  หงษ์วิลัย

     ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

     เบอร์โทรศัพท์ : 0 4281 1274

     E-mail :   -    

 

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

12