ทำเนียบบุคลากร

welcome2  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอภูเรือ ด่านซ้าย นาแห้ว)

sarawut

 

      ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอภูเรือ ด่านซ้าย นาแห้ว)

       ชื่อ-สกุล   : นายสรวุฒิ  ร่มโพธิ์เงิน

      ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

      การศึกษา : ปริญญาตรี ศศ.บ. (สาขาการบัญชี)

                       ปริญญาโท ร.ม. (รัฐศาสตร์)

      โทรศัพท์  : 08 6926 1132

      E-mail : soravutThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 

rangsirod2561                                               

      ชื่อ-สกุล   : นายรังสิโรจน์  พุ่มสวัสดิ์

      ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

      การศึกษา : ปริญญาตรี 

      โทรศัพท์   : 08 5001 8236

       E-mail :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

                        

picharan        

       

      ชื่อ-สกุล   : นางสาวพิชญ์ชารัน ดงสันเทียะ

     ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

     การศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาเศรษฐศาสตร์)

     โทรศัพท์   : 09 3058 5030

     E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                            

 

  

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad