ทำเนียบบุคลากร

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอภูเรือ ด่านซ้าย นาแห้ว)

 

    sorawutrom

     ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5

      ชื่อ-สกุล   : นายสรวุฒิ  ร่มโพธิ์เงิน

      ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

      การศึกษา : ปริญญาตรี ศศ.บ. (สาขาการบัญชี)

                     ปริญญาโท ร.ม. (รัฐศาสตร์)

      โทรศัพท์  : 06 3728 9363

      E-mail : soravutThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                                          

 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ

1. สหกรณ์การเกษตรกด่านซ้าย จำกัด

2. สหกรณ์การเกษตรภูเรือ จำกัด

3. สหกรณ์กองทุนสวนยางภูเรือ ด่านซ้าย นาแห้ว จำกัด

4. สหกรณ์การเกษตรสร้างป่า สร้างรายได้ นาแห้ว จำกัด

 

 

pornchai      

     ชื่อ-สกุล   : นายชัยพร พุ่มศรี

     ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

     การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

     โทรศัพท์   : 0 4281 1274

     E-mail :  -                                                                                 

 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ

 1. สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาลตำบลภูเรือ จำกัด

 2. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ทุ่งเทิง

 3. กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านนาท่อน

 4. กลุ่มเกษตกรทำนานามาลา

 5. กลุ่มเกษตรกรทำไร่แสงภา

 

 

 

S 16433169 Copy

ชื่อ-สกุล   : นายไรวินทร์ เลิศศรีนภาพร

ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

การศึกษา : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต

โทรศัพท์   : 0 4281 1274

E-mail :  -

 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ

 1. สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาลตำบลภูเรือ จำกัด

 2. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ทุ่งเทิง

 3. กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านนาท่อน

 4. กลุ่มเกษตกรทำนานามาลา

 5. กลุ่มเกษตรกรทำไร่แสงภา

 

 

   pitcharan  ชื่อ-สกุล   : นางสาวพิชญ์ชารัน ดงสันเทียะ

     ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

     การศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาเศรษฐศาสตร์)

     โทรศัพท์   : 0 4281 1274

     E-mail :  -                                              

 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ

1. กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านน้ำพุ

2. กลุ่มเกษตกรทำสวนร่องจิก

3. กลุ่มเกษตรกรไม้ดอกไม้ประดับหนองบัว

4. กลุ่มเกษตรกรทำไร่บ้านท่าศาลา

5. กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพารานามาลา

 

nut        

       ชื่อ-สกุล   : นางธนัฏฐา  ประชิดเขตต์

       ตำแหน่ง   : พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4

       การศึกษา : ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต

       โทรศัพท์   : 0 4281 1274

       E-mail :   -                                     

 

 

98079 Copy

     ชื่อ-สกุล : นายเลิศทัย  หงษ์วิลัย

     ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

     เบอร์โทรศัพท์ : 0 4281 1274

     E-mail :   -    

 

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

12