บุคลากร

welcome5 กลุ่มตรวจการสหกรณ์

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์

jongjit2562

 

       ชื่อ-สกุล   : นางจงจิตต์  วันปรีดา

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

      การศึกษา : ปริญญาตรี บธ.บ. (สาขาการบัญชี)

      โทรศัพท์   : 06 3747 8249 / 08 8549 0857

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

 

 

 

aradee2561

 

      ชื่อ-สกุล   : นางอรดี  มาตราคิด

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

      การศึกษา : ปริญญาตรี ศศ.บ. (สาขาการจัดการทั่วไปบัญชี)

      โทรศัพท์   : 09 8105 6315

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

 

 

supaporn
 

                                     

       ชื่อ-สกุล   :   นางสาวสุภาพร  ขวาวงษ์

       ตำแหน่ง   :   นิติกรปฏิบัติการ

        การศึกษา :  ปริญญาตรี

        โทรศัพท์   :  0 94501 6623

         E-mail :   

 

 

papangkorn

 

 

      ชื่อ-สกุล   : นายปภังกร  ขันมณี

      ตำแหน่ง   : นิติกร

      การศึกษา : ปริญญาตรี น.บ. (สาขานิติศาสตร์บัณฑิต)

      โทรศัพท์   : 08 6020 4386

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

 

 pan                                                

       ชื่อ-สกุล   : นางสาวรตินันท์  หาชานนท์

       ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์

       การศึกษา : ปริญญาตรี บธ.บ. (สาขาการจัดการทั่วไป)

       โทรศัพท์   :  08 3348 4496

       E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 vong                                                

       ชื่อ-สกุล   : -

       ตำแหน่ง   : -

       การศึกษา : -

       โทรศัพท์   : -

       E-mail : -This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad

SFbBox by enter-logic-seo.gr