บุคลากร

welcome5 กลุ่มตรวจการสหกรณ์

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์

jongjit2562

 

       ชื่อ-สกุล   : นางจงจิตต์  วันปรีดา

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

      การศึกษา : ปริญญาตรี บธ.บ. (สาขาการบัญชี)

      โทรศัพท์   : 06 3747 8249 / 08 8549 0857

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

 

 

 

aradee2561

 

      ชื่อ-สกุล   : นางอรดี  มาตราคิด

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

      การศึกษา : ปริญญาตรี ศศ.บ. (สาขาการจัดการทั่วไปบัญชี)

      โทรศัพท์   : 09 8105 6315

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

 

 

 patida

                                     

       ชื่อ-สกุล   : นางสาวปทิดา ภูสวัสดิ์

       ตำแหน่ง   : นิติกรปฏิบัติการ

        การศึกษา : ปริญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต

        โทรศัพท์   : 06 3994 9076

         E-mail :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

prapungkron62

 

 

      ชื่อ-สกุล   : นายปภังกร  ขันมณี

      ตำแหน่ง   : นิติกร

      การศึกษา : ปริญญาตรี น.บ. (สาขานิติศาสตร์บัณฑิต)

      โทรศัพท์   : 08 6020 4386

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

 

 

 ratinan                                                

       ชื่อ-สกุล   : นางสาวรตินันท์  หาชานนท์

       ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์

       การศึกษา : ปริญญาตรี บธ.บ. (สาขาการจัดการทั่วไป)

       โทรศัพท์   :  08 3348 4496

       E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 picharun                                                

       ชื่อ-สกุล   : นางสาวพิชญ์ชารัน  ดงสันเทียะ

       ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

       การศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาเศรษฐศาสตร์)

       โทรศัพท์   :  09 3058 5030 

       E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad