บุคลากร

กลุ่มตรวจการสหกรณ์

                                                                                             

                                         ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์

 

aum

       ชื่อ-สกุล   :  นางอำไพ  สิงห์สถิตย์

      ตำแหน่ง   :  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

      การศึกษา :  ปริญญาตรี บธ.บ. (สาขาการบัญชี)

                        ปริญญาโท บธ.บ. (สาขาการจัดการทั่วไป)

      โทรศัพท์   : 08 4393 0129

      E-mail :      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

auradee

 

      ชื่อ-สกุล   : นางอรดี  มาตราคิด

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

      การศึกษา : ปริญญาตรี ศศ.บ. (สาขาการจัดการทั่วไปบัญชี)

      โทรศัพท์   : 0 4281 1274

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

 

 

supaporn
 

                                     

       ชื่อ-สกุล   :   นางสาวสุภาพร  ขวาวงษ์

       ตำแหน่ง   :   นิติกรปฏิบัติการ

        การศึกษา :  ปริญญาตรี

        โทรศัพท์   :  0 4281 1274

         E-mail :   -

 

 

prapang

 

 

      ชื่อ-สกุล   : นายปภังกร  ขันมณี

      ตำแหน่ง   : นิติกร

      การศึกษา : ปริญญาตรี น.บ. (สาขานิติศาสตร์บัณฑิต)

      โทรศัพท์   : 0 4281 1274

      E-mail : -     

 

 duangern                                                

       ชื่อ-สกุล   : นางสาวดวงเงิน ทองเต็ม

       ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

       การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (การบัญชี)

       โทรศัพท์   :  0 4281 1274

       E-mail : -

 

 

 

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

12