ทำเนียบบุคลากร

fr 43ฝ่ายบริหารทั่วไป

daungprateap2

 

                   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

      ชื่อ-สกุล   : นางดวงประทีป  กุลัตถ์นาม

      ตำแหน่ง   : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

      การศึกษา : ปริญญาตรี ทษ.บ. (สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์)

      โทรศัพท์   : 08 9490 3345

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 vong

 

      ชื่อ-สกุล   : 

      ตำแหน่ง   : 

      การศึกษา : 

      โทรศัพท์   : 

      E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

 

  

pra

 

      

      ชื่อ-สกุล   : นางสาวประศมา  สุจิมงคล

      ตำแหน่ง   : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

      การศึกษา : ปริญญาตรี ศศ.บ. (สาขาการบัญชี)

      โทรศัพท์   : 06 2139 0089

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 
 
 kan
 
        ชื่อ-สกุล   : นางสาวกัญญาพัชร สอนพรม
 
        ตำแหน่ง   : นักจัดการงานทั่วไป
 

        การศึกษา : ปริญญาโท

        โทรศัพท์   : 08 9569 4945

        E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

or

       

       ชื่อ-สกุล   : นางสาวอรดา  เข็มจันทร์

      ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานธุรการ

      การศึกษา : ปวส. บริหารธุกิจ (บัญชี)

      โทรศัพท์   : 08 6836 6872

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

      

 

 

 

sao

       

       ชื่อ-สกุล   : นางสาวเสาวรัตน์  แสงสว่าง

      ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

      การศึกษา : ปริญญาตรี ศน.บ. (สาขารัฐศาสตร์การปกครอง)

      โทรศัพท์   : 08 3355 8521

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

wara

  

 

      ชื่อ-สกุล   : นางสาวราภรณ์  เจริญบุตร

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์

      การศึกษา : ปริญญาตรี บธ.บ. (สาขาการบัญชี)

      โทรศัพท์   : 09 1064 2757

      E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 

api
 
 
      ชื่อ-สกุล   : นายอภิชาติ  สารพันธ์

      ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

      การศึกษา : ปริญญาตรี

      โทรศัพท์  : 08 3301 0523

       E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

wun2561

 

 

      ชื่อ-สกุล   : นางวัน มณีศรี

      ตำแหน่ง   : พนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ 2

      การศึกษา : ปริญญาตรี ศน.บ. (สาขารัฐศาสตร์การปกครอง)

      โทรศัพท์   : 09 8125 9842

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                      

      

teeratead

   

 

      ชื่อ-สกุล   : นายธีรยุทธ  อุ่นพรม

      ตำแหน่ง   : พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2

      การศึกษา : ปวส. (สาขาเกษตรทั่วไป)

      โทรศัพท์   : 08 7863 5757

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

somkead

 

 

      ชื่อ-สกุล   : นายสมเกียรติ  ชมพูทอง

      ตำแหน่ง   : พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2

      การศึกษา : ปริญญาตรี ศน.บ. (สาขารัฐสาสตร์การปกครอง)

      โทรศัพท์   : 08 3357 7868

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

pradit2561

 
 

      ชื่อ-สกุล   : นายประดิษฐ์  รัตนะ

      ตำแหน่ง   : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช 2

      การศึกษา : ปวส. (สาขาช่างไฟฟ้า)

      โทรศัพท์   : 08 6255 6729

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

   nattawat                                              

      ชื่อ-สกุล   : นายณัฐวัฒน์  สอนสุภาพ

      ตำแหน่ง   : พนักงานขับรถยนต์

      การศึกษา : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

      โทรศัพท์  : 08 6640 0682 

      E-mail :  -           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad

SFbBox by enter-logic-seo.gr