ทำเนียบบุคลากร

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

patchareekorn

      หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

      ชื่อ-สกุล   : นางพัชรีกร  วงค์โคกสูง

      ตำแหน่ง   : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

      การศึกษา : ปริญญาตรี บธ.บ. (สาขาการเงิน)

      โทรศัพท์   : 0 4281 1274

      E-mail :  -

 

  

 

A1

      

      ชื่อ-สกุล   : นางสาวกัญญาภัทร คำแก้ว

      ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

      การศึกษา : ปริญญาตรี 

      โทรศัพท์   : 0 4281 1274

      E-mail :  - 

 

 

 

S 11157564

 

      

      ชื่อ-สกุล   : นางสาวประศมา  สุจิมงคล

      ตำแหน่ง   : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

      การศึกษา : ปริญญาตรี ศศ.บ. (สาขาการบัญชี)

      โทรศัพท์   : 0 4281 1274

      E-mail :  - 

 
 
 
ft
 
 
      ชื่อ-สกุล   : นายอภิชาติ  สารพันธ์

      ตำแหน่ง   : นักจัดการงานทั่วไป

      การศึกษา : ปริญญาตรี

      โทรศัพท์  : 042811274

       E-mail :  -

 

 

rati                                                

       ชื่อ-สกุล   : นางสาวรตินันท์  หาชานนท์

       ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์

       การศึกษา : ปริญญาตรี บธ.บ. (สาขาการจัดการทั่วไป)

       โทรศัพท์   :  0 4281 1274

       E-mail : -

 

 

 

meaw

       

       ชื่อ-สกุล   : นางสาวอรดา  เข็มจันทร์

      ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานธุรการ

      การศึกษา : บริหารธุกิจ (บัญชี)

      โทรศัพท์   : 0 4281 1274

      E-mail :  -

      

 

S 10076255

       

       ชื่อ-สกุล   : นางสาวเสาวรัตน์  แสงสว่าง

      ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

      การศึกษา : ปริญญาตรี ศน.บ. (สาขารัฐศาสตร์การปกครอง)

      โทรศัพท์   : 0 4281 1274

      E-mail :  -

 

 

waraporn1

  

 

      ชื่อ-สกุล   : นางสาวราภรณ์  เจริญบุตร

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์

      การศึกษา : ปริญญาตรี บธ.บ. (สาขาการบัญชี)

      โทรศัพท์   : 0 4281 1274

      E-mail : -

 

 

S 40976453

 

 

      ชื่อ-สกุล   : นางวัน มณีศรี

      ตำแหน่ง   : พนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ 2

      การศึกษา : ปริญญาตรี ศน.บ. (สาขารัฐศาสตร์การปกครอง)

      โทรศัพท์   : 0 4281 1274

      E-mail : -

                                      

terayut

   

 

      ชื่อ-สกุล   : นายธีรยุทธ  อุ่นพรม

      ตำแหน่ง   : พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2

      การศึกษา : ปวส. (สาขาเกษตรทั่วไป)

      โทรศัพท์   : 0 4281 1274

      E-mail :  -

 

somk

 

 

      ชื่อ-สกุล   : นายสมเกียรติ  ชมพูทอง

      ตำแหน่ง   : พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2

      การศึกษา : ปริญญาตรี ศน.บ. (สาขารัฐสาสตร์การปกครอง)

      โทรศัพท์   : 0 4281 1274

      E-mail :  -

 

pradit1

 
 

      ชื่อ-สกุล   : นายประดิษฐ์  รัตนะ

      ตำแหน่ง   : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช 2

      การศึกษา : ปวส. (สาขาช่างไฟฟ้า)

      โทรศัพท์   : 0 4281 1274

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

   cha                                              

      ชื่อ-สกุล   : นายณัฐวัฒน์  สอนสุภาพ

      ตำแหน่ง   : พนักงานขับรถยนต์

      การศึกษา : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

      โทรศัพท์  : 0 4281 1274

      E-mail :  -           

 

 

 

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

12