แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565

แผนปฏิบัติงานปี 2565

 ****************************************************************************************************************************************************************

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ                                                                                                                            งานเลขที่ บกฐ.71

ผลผลิต   :  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ

     แผนปฏิบัติการ  Action Plan 2565

********************************************************************************************************************************************************************

2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  (ครั้งที่ 1)                                                 งานเลขที่ สกจ.54

ผลผลิต  : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กิจกรรมหลัก  :  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (งบลงทุน)

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (ครั้งที่ 1)

     แผนปฏิบัติการ Action Plan ( งบลงทุน)     

     แผนปฏิบัติการ  Action Plan ครั้งที่ 1

     แผนปฏิบัติการ Action Plan  โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   (ครั้งที่ 2)                                                                            งานเลขที่ สกจ.54

ผลผลิต  : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กิจกรรมหลัก  : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง  : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (ครั้งที่ 2) ฉบับสมบูรณ์

     แผนปฏิบัติการ Action Plan  งานเลขที่ สกจ.54 (ต.ค.64 - ก.ย.65) 

      แผนปฏิบัติการ Action Plan (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                                                                                                    งานเลขที่ สกจ.54

ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กิจกรรมหลัก  : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (กลุ่มตรวจการสหกรณ์)

กิจกรรมรอง  : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

      แผนปฏิบัติการ Action Plan  (ด้านกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์)                                                                    

 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                                                                                                 งานเลขที่  สกจ.54                                                                           ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์)

กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

     แผนปฏิบัติการ Action Plan (ชำระบัญชี)

 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                                                                                                     งานเลขที่ สกจ.54

ผลผลิต  :  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์)

กิจกรรมรอง :  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

     แผนปฏิบัติการ Action Plan กิจกรรมสนับสนุนงานตามนโยบายสำคัญ 

 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต  :  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กิจกรรมหลัก  :  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์)

กิจกรรมรอง  : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

    แผนปฎิบัติการ Action Plan โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรก

 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                                                                                                 งานเลขที่ สกจ.54

ผลผลิต  : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ                      

กิจกรรมหลัก  : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

กิจกรรมรอง :  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

        แผนปฏิบัติการ Action Plan กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมือง  นาด้วง)   : จงจิตต์ สุทัน พิชญ์สิณี นฤทัย  :  ลัดดา  :  ยอดมนูญ  :  ณัฐชยา  :  พรนภา

 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                                                                                                  งานเลขที่ สกจ.54

 ผลผลิต  : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กิจกรรมหลัก  :  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง  : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

       แผนปฏิบัติการ Action Plan  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอหนองหิน  ภูกระดึง  ผาขาว)  : วิชัย  :  อุณรุท  :  สุรัชนา  :  นวพร

 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                                                                                                   งานเลขที่ สกจ.54

ผลผลิต  : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กิจกรรมหลัก :  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง  :  ส่งเสริมและพัมนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

          แผนปฏิบัติการ Action Plan กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอวังสะพุง  ภูหลวง  เอราวัณ) สุกิจ : ปรีชา : นภัสกร : ชนิดาภา

 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                                                                                                   งานเลขที่ สกจ.54

ผลผลิต  : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กิจกรรมหลัก  : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง  : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

          แผนปฏิบัติการ Action Plan กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอเชียงคาน  ปากชม  ท่าลี่) สราวุธ  : ศิริภรณ์  :  จตุพร  :  ชมพุเนกข์  :  สร้อยสุวรรณ

 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน                                                                                                   งานเลขที่ สกจ.54

ผลผลิต  : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กิจกรรมหลัก  : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง  : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

        แผนปฎิบัติการ Action Plan กลุ่่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอภูเรือ ด่านซ้าย  นาแห้ว)     :  สรวุฒิ  :  ชัยพร   :  พิชญ์ชารัน

 

**************************************************************************************************************************************************************************

3. แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม                                                

1.โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร(ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)  งานเลขที่ ลดบ.39

            กิจกรรมหลัก ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

             กิจกรรมรอง  ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

             แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ

                  - แผนปฏิบัติการ ( Action Plan )

 2. โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                                                                                                  งานเลขที่ พรด.54

            กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

            กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

            แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ครั้งที่ 1 

              - แผนปฏิบัติการ ( Action Plan )

            แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ  ครั้งที่ 2

               - แผนปฏิบัิการ  ( Action Plan )

3. โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้                                                                                                   งานเลขที่ ลกบ.54

กิจกรรมหลัก นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร

กิจกรรมรอง  นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร

            แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ

                   - แผนปฎิบัติการ (Action Plan)

*************************************************************************************************************************************************************************       

 4. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก                                                                                                                                               

1 โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร                                                                              งานเลขที่ คทช.47

       กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล

       แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ

             - แผนปฏิบัติการ ( Action Plan ) 

2  โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร                                                                                         งานเลขที่ กกต.54

       กิจกรรมหลัก พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

       แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ

            - แผนปฏิบัติการ (Action Plan)

 ***************************************************************************************************************************************************************************

5.แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน

กิจกรรมหลัก  : ส่งเสริมเกษตรแปรรูปในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง  :  พัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

         แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ

                 - แผนปฏิบัติการ  (Action Plan)

 

 

 =============================================================================================================================================

 

 

 

 

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

12