แผนปฏิบัติงานปี 2566

 

                         แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2566

                                         สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย

  แผนงานบุคลากรภาครัฐ                            

ผลผลิต   :  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

     กิจกรรมรอง บุคลการภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

          แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ

          แผนปฏิบัติการ ( Action Plan )

 

 แผนงานพื้นฐาน

แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต สหกรณ์แล่ะกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

         กิจกรรมรอง การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (งบลงทุน)

          แผนปฏิบัติการ ( Action Plan)

          กิจกรรมรอง  สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 

          แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อำนวยการ)

          ฝ่ายบริหารทั่วไป (งบดำเนินงาน)

          กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

         กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

         กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

         กลุ่มตรวจการสหกรณ์

         กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมือง นาด้วง)  จงจิตต์   พิชญ์สิณี   สุทัน    นฤทัย   ยอดมนูญ  ธนานุวัตร  ลัดดา  ณัฐชยา  พรนภา

         กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอหนองหิน ภูกระดึ่ง ผาขาว)   วิชัย    อุณรุฑ    นวพร

         กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอวังสะพุง ภูหลวง เอราวัณ)  สุกิจ   ปรีขา   นภัสกร   ชัยพร   ชนิดาภา

         กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอเชีบงคาน ปากชม ท่าลี่)  สราวุธ   ศิริภรณ์   จตุพร   ชมพูเนกข์   สร้อยสุวรรณ

         กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอภูเรือ ด่านซ้าย นาแห้ว)  สรวุฒิ   ไรวินทร์   พิชญ์ชารันญ์

 

 แผนงานยุทธศาสตร์

แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม

กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

       กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

           แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ

           แผนปฏิบัติการ  ( Action Plan )

 

แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

1.โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมหลัก  ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

          แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ

           แผนปฏิบัติการ ( Action Plan )

2.โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์

 กิจกรรมหลัก  แก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรร์

          แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ

           แผนปฏิบัติการ ( Action Plan )

  

แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการ พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาขีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล

           แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ

           แผนปฏิบัติการ ( Action Plan )

 

 

 

**********************************************************************************************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

12