แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

............................................................................

ผนการแนะนำส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขปัญหาของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ.2563   

                      เป้าหมาย : แผนการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-5  ประจำปี 2563

 ******

 1. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน(แผนงานระดับ 3)

                             ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

                           กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

 กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

     1.1 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์   

          1)มาตรฐานสหกรณ์   

           2)มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร   

           3)ส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 

          4) ประชุมกลุ่มสมาชิก

     1.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  

         แผนโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด

         แผนโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมมาภิบาล

         แผนการกำหนดวงเงินกู้ยืนหรือค้ำประกันประจำปี

        แผนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

     1.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

     1.4 กลุ่มตรวจการสหกรณ์  แผนและเป้าหมาย

          - แผนชำระบัญชี 2563 

         งานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 2563

    1.5 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 

            แผนรวม   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-5

           กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  (อำเภอเมือง  นาด้วง)

           กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  (อำเภอหนองหิน   ภูกระดึง   ผาขาว)

           กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  (อำเภอวังสะพุง  ภูหลวง  เอราวัณ)

           กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4  (อำเภอเชียงคาน  ปากชม  ท่าลี่)

            กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5  (อำเภอภูเรือ  ด่านซ้าย  นาแห้ว)

      1.6 ประชาสัมพันธ์

                 ประชาสัมพันธ์     

    1.7 แผนปฏิบัติงานด้านงานอำนวยการจังหวัด

         - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน,ค่าจ้างเหมา,งานอำนวยการจังหวัด

    1.8 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด

กิจกรรมรอง  แผนพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป

                   โครงการจัดงาน 7 มิถุนายน  วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2563

                          2. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

 

                          รายการ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 

                           กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

                                   กิจกรรมรอง : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

3.แผนงานยุทธศาสตร์  : เสริมสร้างพลังทางสังคม (แผนระดับ 3)

                                      โครงการ  : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                                 กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                 กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  แผนปฎิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ 2563

                 กิจกรรมที่ 1 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

                กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์แก่กลุ่มชาวบ้าน

                 กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                 กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

                 กิจกรรมที่ 5 ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

 

4.แผนงานบูรณาการ  : พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก (แผนระดับ 3)

                                       โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

                                       กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล

                   โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรการ

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad