แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

............................................................................

                                            ผนการแนะนำส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขปัญหาของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ.2563   

                                                    เป้าหมาย : แผนการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-5  ประจำปี 2563

 ******

 1. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน(แผนงานระดับ 3) (ฉบับปรับปรุง)

                             ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

                           กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                         กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                         1.1 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์   

                                  1)มาตรฐานสหกรณ์   

                                  2)มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร   

                                  3)ส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 

                                4) ประชุมกลุ่มสมาชิก

                           1.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  

                             แผนโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด

                               แผนโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมมาภิบาล

                               แผนการกำหนดวงเงินกู้ยืนหรือค้ำประกันประจำปี

                               แผนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

                          กิจกรรมรอง  :  แผนการดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์  (ฉบับปรับปรุง)

                        1.3 กลุ่มตรวจการสหกรณ์  แผนและเป้าหมาย

                                - แผนชำระบัญชี 2563 

                              งานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 2563

                      1.4 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์

                        กิจกรรมรอง : แผนงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ(ฉบับปรับปรุง)

                                              1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนา  เป้าหมาย

                                      2.ด้านการพัฒนาธุรกิจ           เป้าหมาย

                                      3.ด้านการกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์      เป้าหมาย

                                          กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมือง  นาด้วง) แผนด้านการส่งเสริมและพัฒนา, ด้านการพัฒนาธุรกิจ,ด้านการกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์

                                    กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอหนองหิน  ภูกระดึง  ผาขาว)แผนด้านการส่งเสริมและพัฒนา,ด้านการพัฒนาธุรกิจ,ด้านการกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์

                                    กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอวังสะพุง  ภูหลวง  เอราวัณ)แผนด้านการส่งเสริมและพัฒนา, ด้านการพัฒนาธุรกิจ,ด้านการกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์

                                    กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอเชียงคาน  ปากชม  ท่าลี่)แผนด้านการส่งเสริมและพัฒนา, ด้านการพัฒนาธุรกิจ,ด้านการกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์

                                    กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  5 (อำเภอภูเรือ  ด่านซ้าย  นาแห้ว)แผนด้านการส่งเสริมและพัฒนา, ด้านการพัฒนาธุรกิจ,ด้านการกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์

                                        (แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายโดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน)

                                          กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  (อำเภอเมือง  นาด้วง)

                                          กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  (อำเภอหนองหิน   ภูกระดึง   ผาขาว)

                                          กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  (อำเภอวังสะพุง  ภูหลวง  เอราวัณ)

                                          กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4  (อำเภอเชียงคาน  ปากชม  ท่าลี่)

                                               กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5  (อำเภอภูเรือ  ด่านซ้าย  นาแห้ว)

                            1.5  แผนปฏิบัติงานด้านงานอำนวยการจังหวัด

                                               -  ประชาสัมพันธ์     

                                    - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน,ค่าจ้างเหมา,งานอำนวยการจังหวัด

                                   - โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด

               กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

              กิจกรรมรอง  โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี 2563

                                    โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี 2563

                          2. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

 

                          รายการ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 

                           กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

                                   กิจกรรมรอง : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

3.แผนงานยุทธศาสตร์  : เสริมสร้างพลังทางสังคม (แผนระดับ 3)

                                 โครงการ  : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                             กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                  กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  แผนปฎิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ 2563(ฉบับปรับปรุง)

                                                        กิจกรรมที่ 1 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

                                                    กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์แก่กลุ่มชาวบ้าน

                                                        กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                                                        กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

                                                        กิจกรรมที่ 5 ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

 

4.แผนงานบูรณาการ  : พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก (แผนระดับ 3)

                                      1. โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

                                    กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล

                                                            โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรการ

                                2. โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

                                    กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร

                                    กิจกรรมรอง : ส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร

                                                            ส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร (งบเงินอุดหนุน)

  

                                                                  5.แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

                               1.โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

                                   กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

                                   กิจกรรมรอง  : ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  เงินอุดหนุน

 

 

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad

SFbBox by enter-logic-seo.gr