วิสัยทัศน์
" สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานรากของประเทศ ”

พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและขยายการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
2. ขยายเครือข่ายความร่วมมือและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาระบบสหกรณ์
3. เร่งรัดการจัดที่ดินและส่งเสริมอาชีพในเขตนิคมสหกรณ์
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกความเป็นสหกรณ์ และการมีส่วนร่วม
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางด้านการบริหารจัดการ ทางด้านเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ในระบบสหกรณ์
6. สนับสนุนและคุ้มครองสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้หลักการสหกรณ์สากล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและบุคลากรให้เอื้อต่อการส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์

เป้าหมาย
1. สมาชิกของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร องค์กรชุมชน ร้อยละ 80 มีจิตสำนึกในการเป็นเจ้าขององค์กรและประชาชนทั่วไปร้อยละ 25 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุดมการณ์หลักการ วิธีการสหกรณ์ 
2. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของยอดจำหน่ายปีที่ผ่านมา 
3. สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร องค์กรชุมชน และประชาชนทั่วไปได้รับความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

 

 

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

12