แผนปฏิบัติงาน Action Plan

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย

                    ......................................................................................................................................................................................................

                                                                                                    แผนงานพื้นฐาน/งานประจำ (Function)

  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ

  กิจกรรมหลัก  : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

   กิจกรรมรอง บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ฝบท)

  แผนงาน พื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน

  ผลผลิต  : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะนำส่งเสริมและกำกับ

  กิจกรรมหลัก  : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  กิจกรรมรอง   : รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ฝบท)

  กิจกรรมหลัก  : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

  กิจกรรมรอง   : รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับคุรุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง(ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) (ฝบท)

  กิจกรรมรอง  :  ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์(cps) (ฝบท)

  ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะนำส่งเสริมและกำกับ

  กิจกรรมหลัก  : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                     : ส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (กจส.)

                     : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น (กจส.)

                     : ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน (กจส.)

                     : สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งทุนในการผลิตและการตลาด (กบส.)  เป้าหมาย

                     : การประชุมกลุ่มสมาชิก(กจส.)

                     : ยกระดับชั้นสหกรณ์   เป้าหมาย (กจส.)   

                     : โครงการประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร

                     : โครงการส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรเพื่อตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.

 กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร cps (กสส.๑-๕)

                     : รวมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-5

                     : กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

                     : กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

                     : กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

                      : กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5

                     : กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5

 กิจกรรมรอง : การชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   แผนชำระบัญชี1,แผนชำระบัญชี2     (รายชื่อผู้ชำระบัญชี  2   3 )

 กิจกรรมรอง : กำกับดูแล ตรวจการสหกรณ์

 กิจกรรมรอง : ร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งล้มละลาย

 กิจกรรมรอง : 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

 แผนงาน ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมหลัก : โครงการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

แผนงานยุทธศาสตร์ ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร

โครงการ : พัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร(แก้มลิง)

กิจกรรมหลัก : พัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร  ( เป้าหมาย )

                                                                           แนวทางที่ ๑  : สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร(Function / Agenda)

แผนงานพื้นฐาน : ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน

ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะนำส่งเสริมและกำกับ

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                     - โครงการส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล (เป้าหมาย) (กจส)

                     - กำกับ ตรวจสอบและสนับสนุนธรรมาภิบาลอย่างเข้มข้น รวมทั้งแก้ไขปัญหาของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

เชิงรุก (ประชุม จกบ.) 

                     - กำกับ ตรวจสอบและสนับสนุนธรรมาภิบาลอย่างเข้มข้น รวมทั้งแก้ไขปัญหาของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                       เชิงรุก (ตรวจการโดยทีมตรวจสอบสหกรณ์

                    - ประเมินความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่(กพส.)

 แผนงานบูรณาการ : พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

    - โครงการ : ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

   กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2559/2560 (กบส)

   กิจกรรมหลัก : พักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/2560  (กบส)

 

                                                                       แนวทางที่ ๒ : ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีบทบาทขับเคลื่อนนโยบายรัฐ/ยกกระดาษ A4(Agenda)

แผนงานบูรณาการ : จัดการปัญหาที่ดินทำกิน

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล(กบส)

 แผนงานบูรณาการ : พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

โครงการ : ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการดำเนินการบริหารจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์

โครงการ : ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

โครงการ : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร 1 สหกรณ์ 1 อำเภอ

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร 1 สหกรณ์ 1 หอการค้า

กิจกรรมหลัก : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer)

กิจกรรมหลัก : พัฒนาความเข้มแข็งเพื่อยกระดับชั้นสหกรณ์

 

                                                                       แนวทางที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า/สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร (Function/Agenda)

แผนงานพื้นฐาน : ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน

ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะนำส่งเสริมและกำกับ

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

 แผนงานบูรณาการ : พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

โครงการ : พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพ่ิมในสังกัดสถาบันเกษตรกร

กิจกรรมหลัก : พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร (กพส)

 แผนงานบูรณาการ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

โครงการ : ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร(กพส)

 แผนงานบูรณาการ : การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

โครงการ : สนับสนุนการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมหลัก : การปรับเปลี่ยนแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่

 

 

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

12