สารสนเทศของกลุ่มอาชีพ

 

สารสนเทศกลุ่มอาชีพ ปี 2565

2.7.1 จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิก

 (1) ข้อมูลกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์                                                                      Document pdf 256
 (2) ข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์                                                    Document pdf 256
 (3) กราฟแสดงจำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์                                                          Document pdf 256
 (4) กราฟแสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์                                                          Document pdf 256

2.7.2 ทำเนียบกลุ่มอาชีพ

 ข้อมูลทำเนียบกลุ่มอาชีพภายในจังหวัดเลย                                                                                     Document pdf 256

2.7.3 จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐาน

 (1) ข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์                                             Document pdf 256
 (2) กราฟข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์                                             Document pdf 256

 

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

12