2.6.4

 

 

 abu061 ธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท พ.ศ. 2565

 ที่ 

หัวข้อ Download 
   (1)    จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมทำธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2565

               iconPDF.png

   (2)    กราฟ แสดงจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมทำธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร iconPDF.png

 abu061 ธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท พ.ศ. 2564

 ที่ 

หัวข้อ Download 
   (1) จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมทำธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2564

               iconPDF.png

   (2)    กราฟ แสดงจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมทำธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกร iconPDF.png

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

12