สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร ปี 2565

2.6.1  จำนวนกลุ่มเกษตรกรและจำนวนสมาชิก

 (1) จำนวนกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร                                    Document pdf 256
(2) จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร                       Document pdf 256
(3) กราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร         Document pdf 256
(4) กราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร             Document pdf 256

 

2.6.2 ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร

 ข้อมูลทำเนียบกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดเลย                                                    Document pdf 256

 

2.6.3 หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร และผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

 (1) หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร                                               Document pdf 256
 (2) จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร                            Document pdf 256
 (3) กราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภท        Document pdf 256
 (4) จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร Document pdf 256
 (5) ข้อมูลกราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อและแยกประเภทกลุ่มเกษตรกร        Document pdf 256

 

2.6.4 ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท

 (1) แสดงข้อมูลกลุ่มเกษตรกร โดยมีรายละเอียดการประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน           Document pdf 256
(2) ข้อมูลกราฟธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท Document pdf 256


2.6.5 กลุ่มเกษตกรที่อยู่ในความรับผิดชอบ

 รายชื่อกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของแต่ละกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์                                 Document pdf 256

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

12