สารสนเทศสหกรณ์ ปี 2565

สารสนเทศสหกรณ์ 

 

2.5 สารสนเทศสหกรณ์

2.5.1 จำนวนสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์

  (1) จำนวนสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์                                                               Document pdf 256
  (2) จำนวนสมาชืกสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์                                                                Document pdf 256
  (3) ข้อมูลกราฟจำนวนสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์                                                           Document pdf 256
  (4)  ข้อมูลกราฟจำนวนสมาชิกสหกรณ์แยกตามประเภทของสหกรณ์                                       Document pdf 256

 

2.5.2 ทำเนียบสหกรณ์ในจังหวัดเลย 

 ทำเนียบสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2564                                                                      

 
Document pdf 256

 ทำเนียบสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2563                                                                      

 
Document pdf 256

2.5.3 หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรร์และผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์

 (1) หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์ Document pdf 256

 (2) สหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์    

Document pdf 256
 (3) กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านมาตรฐานแยกตามประเภทสหกรณ์                         Document pdf 256
 (4) ข้อมูลสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน แยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทสหกรณ์            
 Document pdf 256

 (5) กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดทีไม่ผ่านมาตรฐาน

แยกเป็นรายข้อและแยกประเภทสหกรณ์                                                         

Document pdf 256

2.5.4 การมีส่วนร่วมธุรกิจกับสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์

 (1) จำนวนสมาชิกสหกรณ์ทีร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์    


Document pdf 256

 (2) กราฟแสดงจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่มีส่วนร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์                                                                            

Document pdf 256

 

2.5.5 สหกรณ์ที่จัดหาสินค้ามาจำหน่ายและรวบรวมผลผลิตสมาชิก

 (1) ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์       Document pdf 256
 (2) กราฟ ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์                   
Document pdf 256

 

2.5.6 อุปกรณ์การตลาด

(1) ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ภายในจังหวัด  แยกตามสถานะการใช้งาน                                                           Document pdf 256
(2) กราฟข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามสถานการณ์ใช้งาน                                                           Document pdf 256
(3) ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน                                                                                        Document pdf 256
(4) กราฟข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน                                                                 Document pdf 256

 

2.5.7  ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์

 (1) ข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัดและจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่รวบรวมข้อมูลได้

และยังไม่สามารถรวบรวมได้

 Document pdf 256

 (2) กราฟแสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัดจำนวนสมาชิกสหกรณ์      

ที่รวบรวมได้และยังไม่สามารถรวบรวมได้                  

 Document pdf 256

 

2.5.8 สหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

สหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์                                          Document pdf 256

 

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

12