2.5.4

 

  abu061 การมีส่วนร่วมธุรกิจกับสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2565

 ที่ 

หัวข้อ Download 
   (1)     จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ พ.ศ. 2565

               iconPDF.png

   (2)    กราฟ แสดงจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ iconPDF.png


  abu061 การมีส่วนร่วมธุรกิจกับสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2564

 ที่ 

หัวข้อ Download 
   (1)    จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ พ.ศ. 2564

               iconPDF.png

    (2)     กราฟ แสดงจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ iconPDF.png

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

12