สารสนเทศของสหกรณ์

สารสนเทศของสหกรณ์ 2561

หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์ และ ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์                                                     

หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์                                                                                                                                                                                                           ข้อมูลและกราฟจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภท                                                                                                                                   ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์

หมายเหตุ : (ข้อมูล ณ 1 มกราคม 2562)     

                                                             

สารสนเทศของสหกรณ์ 2560

ข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์
ธุรกิจในแต่ละด้านของสหกรณ์ 
การมีส่วนร่วมของสมาชิก
สินค้าและบริการหลัก
สถานะภาพทางการเงิน
อุปกรณ์การตลาด

หมายเหตุ : (ข้อมูล ณ 1 มกราคม 2561)

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad

SFbBox by enter-logic-seo.gr