รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ประจำปี 2561

 

ปกหน้า

สาส์นสหกรณ์จังหวัดเลย

บทสรุปผู้บริหาร(Executive Summary

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน

             1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอำนาจหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย

             1.2 โครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย

             1.3 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

             1.4 สรุปข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน

             2.1 สรุปผลการปฏิบัติงานและผลเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

             2.2 สรุปผลสำเร็จจากการปฏิบัติงานตามแนวทางการขับเคลื่อน Smart Agricultural Curve ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2561

             2.3 ผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

             2.4 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการตามแผนปฎิบัติงานปละงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

                    1)งานโครงการตามภารกิจ

                    2)โครงการตามนโยบายสำคัญ(Agenda)

                    3)โครงการไทยนิยม ยั่งยืนของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน

            งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน  2561

ส่วนที่ 4 กิจกรรมของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย

              กิจกรรมเด่นและงานประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

บรรณานุกรม

 ปกหลัง

 

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

12