ชื่อผู้ชำระบัญชีสหกรณ์

 

รายชื่อผู้ชำระบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้ชำระบัญชีสหกรณ์

- รายชื่อผู้ชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร

รายชื่อผู้ชำระบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- รายชื่อผู้ชำระบัญชีสหกรณ์

- รายชื่อผู้ชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร

 

รายชื่อผู้ชำระบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อผู้ชำระบัญชี ชื่อสหกรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ E-mail
1 นายสนไชย บัวอินทร์ สหกรณ์กองทุนสวนยางด่านซ้าย จำกัด 09 4603 8254 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 นายชัยวัฒน์ ชูเวทย์ สหกรณ์การเกษตรชายแดนบ้านนาข่า จำกัด 08 1971 1499 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    สหกรณ์การเกษตรนาแห้ว จำกัด     
    สหกรณ์ผู้ปลูกพืชอนามัยปลอดภัยสารพิษห้วยตาด จำกัด     
3 นางพัชรีกร วงค์โคกสูง  สหกรณ์การเกษตรขัวแตะ จำกัด  08 1708 8953   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 นายปรีชา บัวระภา  สหกรณ์การเกษตรนา-ไร่เลย จำกัด  08 2108 1882 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    สหกรณ์การเกษตรประชาสามัคคีตำบลผาน้อย จำกัด    
    สหกรณ์ปศุสัตว์เอราวัณ จำกัด    
5 นายมนูญ ไทยเทวรักษ์ สหกรณ์การเกษตรประชาสามัคคีภูหลวง จำกัด 08 7220 5508  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย จำกัด    
6 นายสุรัตน์ ราชประโคน สหกรณ์การเกษตรชายแดนสามัคคีนาแห้ว จำกัด  08 1076 6828 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    สหกรณ์การเกาตรภูสน จำกัด    
    สหกรร์การเกษตรสมัชชาสามัคคีด่านซ้าย จำกัด    
7 นายนิรันดร์ กิมยงค์  สหกรณ์การเกษตรตำบลศรีฐาน จำกัด 09 8105 1351  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    สหกรณ์ผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง จำกัด    
    สหกรณ์การเกษตรวังลาน จำกัด    
8 นางสาวพรสวรรค์ เตียตระกูล  สหกรณ์การเกษตรหนองหิน จำกัด  09 8776 0989  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
9 นายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์   สหกรณ์ผู้ปลูกมะขามหวานภูกระดึง จำกัด  08 7232 2875  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
10 นายยงยุทธ กุตัน  สหกรณ์การเกษตรนาดอกคำพัฒนา จำกัด  08 9418 7814  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
11 นางสาวปณัฐตา มาหา  สหกรณ์การเกษตรบ้านสูบ จำกัด  08 5310 8605  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    สหกรณ์การเกษตรห้วยบ่อซื่น จำกัด     
12 นางสาวณิชาภา สอนสุรัตน์  สหกรณ์ข้าวหลามห้วยเหล็ก จำกัด  08 6218 8587  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
13 นางพิ๙ญ์สิณี สว่างโรจน์  สหกรณ์เครือข่ายชุมชนตำบลศรีสองรักเข้มแข็ง จำกัด  08 1369 9097  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
14 นางจงจิตต์ วันปรีดา สหกรณ์การเกษตรนาดินดำพัฒนา จำกัด  08 1975 3569  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตาดข่า     
15 นายเรืองเดช มูลคำ  สหกรณ์การเกษตรโนนป่าซาง จำกัด  08 7219 0180  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    สหกรณ์การเกษตรมหาชนผาขาว จำกัด     
    สหกรณ์การเกษตรภูผาขาว จำกัด     
    สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย จำกัด     
    สหกรณ์ผู้ปลูกชาวเลยวังไสย์ จำกัด     
16 นางวรดา หลักคำ สหกรณ์การเกษตรประชาสามัคคีตำบลท่าช้างคล้อง จำกัด 08 6218 8288 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    สหกรณ์การเกษตรประชาสามัคคีตำบลโนนปอแดง จำกัด    
17 นางสาวสุกัญญา ผุยน้อย สหกรณ์การเกษตรประชาสามัคคีผาขาว จำกัด  08 0404 4436  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    สหกรณ์การเกษตรประชาสมมัคคีพรสวรรค์ จำกัด     
18 นายสุกิจ สิงห์สถิตย์  สหกรณ์การเกษตรประชาสมัคคีวังสะพุง จำกัด  08 9569 8449  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    สหกรณ์การเกษตรผสมผสานจังหวัดเลย จำกัด    
    สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าปล้อง จำกัด     
    สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย จำกัด     
19 นางอำไพ สิงห์สถิตย์  สหกรณ์บริการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ประชาคมเลย จำกัด  08 1975 0159  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
20  นางสาวยุพิน โสภาวัฒน์ สหกรณ์การเกษตรปากชม จำกัด   09 5663 9669  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    สหกรณ์การเกษตรบ้านห้วยหินขาว จำกัด      
    สหกรณ์บริการผู้ค้าล็อตเตอรี่ครูชายแดนเลย จำกัด     
21  นายณรงค์พร เจนการ  สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้าน ปชด.คกเลาใต้ จำกัด 08 9944 4960  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    สหกรณ์การเกษตรสมัชชาสามัคคีห้วยบ่อซื่น จำกัด     
    สหกรณ์การเกษตรพระธาตุเชียงคาน จำกัด     
22  นายวิชัย ศรีละ  สหกรณ์การเกษตรอาฮีพัฒนา จำกัด  06 5326 1676  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
23  นางสาวศิริภรณ์ โชติชัยพฤทธิ์  สหกรณ์ผู้ใชน้ำบ้านธาตุ จำกัด 08 9842 1657  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ท่าลี่     
24  นางสาวนฤทัย ชัยชนะ   สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยโตก จำกัด  08 8315 9623  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    สหกรณ์บริการศูนย์พัฒนาจังหวัดเลย จำกัด     
    สหกรณ์ปศุสัตว์นาด้วง จำกัด     
25 ว่าที่ร้อยตรีสิทธิศักดิ์ จันทรหอม  สหกรณ์ยางพาราเลย จำกัด  08 1739 8635  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    สหกรณ์เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูจังหวัดเลย จำกัด     
    สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย จำกัด    
26 นางลัดดา กาญจนะ  สหกรณ์คริสเตียนจังหวัดเลย จำกัด  08 7953 4902  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสามแยก จำกัด     
    สหกรณ์ยางคำ จำกัด     
27 นายยอดมนูญ ก้อนมณี  กลุ่มเกษตรกรทำสวนนาอาน  09 9563 0335  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
28 นางปิยะนุช จันทนา กลุ่มเกษตรกรทำไร่น้ำสวย  08 5274 5884  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
29 นางสาวณัฐชยา เพ็งสา  กลุ่มเกษตรกรทำนานาด้วง  08 4737 9831  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคเลย จำกัด     
    กลุ่มเกษตรกรทำไร่ผู้ปลูกพืชเศรญษฐกิจจังหวัดเลย    
30 นางสาววราภรณ์ เจริญบุตร  กลุ่มเกษตรกรสมาคมเครือข่ายสถาบันเกษตรกร(ค.ส.ก.)บ้านซำม่วง  09 1064 2757  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองบัว     
31 นางนวพร ภาวะโคตร  กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองหญ้าปล้อง   08 9279 3727  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    กลุ่มเกษตรกรทำไร่วังสะพุง     
32 นางสาวเอื้อมพร มาระวัง  กลุ่มเกษตรกรทำไร่ผาสามยอด  09 9579 9165  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
33  นางปภัสรา หงษ์วิลัย  กลุ่มเกษตรกรทำไร่ท่าลี่  08 0097 1791  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    กลุ่มเกษตรกรทำไร่ปากชม     
34  นางสาวรัชนี แก้วอาสา  กลุ่มเกษตรกรทำไร่นาดี  08 0006 6226  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกขมิ้น     
    สหกรณ์การเกษตรโคกขมิ้น จำกัด     
35  นางกนกนุช น้อยศิริ  กลุ่มเกษตรกรทำสวนด่านซ้าย  08 8740 1660  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    กลุ่มเกษตรกรทำไร่เหล่ากอหก    
36  นางสาวทัศนียา น้อยอ่อ่นโพธิ์  กลุ่มเกษตรกรทำไร่ตำบลนามาลา  08 5759 1491  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    กลุ่มเกษตรกรทำไร่นาหอ     
37  นางพรทิวา สุนทอน  กลุ่มเกษตรกรโค-กระบือหนองคัน  09 3538 6296  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือตำบลปวนพุ     
38  นายสราวุธ ศรีวงษา ชุมชนสหกรณ์การเกษตรเลย  08 9898 6175  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
39  นางสาววรธัน สถิตย์  ร้านสหกรณ์เลย จำกัด  06 3719 2424  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad

SFbBox by enter-logic-seo.gr