HOPE001

ข่าวประชาสัมพันธ์

bbb010 ประกาศเจตนารมณ์จังหวัดลพบุรี ในการขับเคลื่อนจังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 new icon
bbb010 ผลการประเมินความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
bbb010 การรับสมัครเกษตรกรและผู้แทนองค์กรเกษตรกรเพื่อเข้ารับการคัดสรรและคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ประกาศของกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (สป.กษ.) 
  -ระเบียบ หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     -ประกาศการรับสมัครผู้ทรงฯคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร
     -แบบฟอร์มใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิฯ
bbb010
 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่
bbb010 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป)
     ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) และตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ทั่วไป)
     ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
bbb010 ประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
bbb010 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
    สำหรับบุคคลภายนอก (คลิกเพื่อประเมิน       - สำหรับบุคลากรกรมฯ  (คลิกเพื่อประเมิน)

 

bb news010

 

สื่อมัลติมิเดีย

 lopburi