HOPE001

Vision

พัฒนาสถาบันเกษตรกรตามหลักธรรมาภิบาล สมาชิกอยู่เย็นเป็นสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้หลักการสหกรณ์

 

Mission1

1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ทุกประเภท กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มลักษณะอื่น

3. ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป

4. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มลักษณะอื่น

5. พัฒนาระบบสารสนเทศ

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 Goal11

1.  พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร

2.  เผยแพร่ความรู้ด้านการรวมกลุ่มตามหลักการและวิธีการสหกรณ์แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป

3.  ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรตามหลักการสหกรณ์

4.  เสริมสร้างความมั่นคง เข้มแข็งและยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

5.  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

6.  การสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ 

7.  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Line logo2