HOPE001

แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

 

แผนงาน พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

ผลผลิต/โครงการ  ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

     กิจกรรมหลัก สนับสนุนการดำเนินการบริหารจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์

           กิจกรรมรอง การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตร

ผลผลิต/โครงการ  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์รูปแบบประชารัฐ (1 หอการค้า 1 สหกรณ์)

      กิจกรรมหลัก สนับสนุนการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ

ผลผลิต/โครงการ  การสร้างความร่วมมือด้านการตลาดและการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าเกษตร

ผลผลิต/โครงการ โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร

     กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร

ผลผลิต/โครงการ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

     กิจกรรมหลัก สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

          กิจกรรมรอง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

                            -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

                            -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

                            -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

                            -นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล

ผลผลิต/โครงการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

     กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

          กิจกรรมรอง 1.แผนความเข้มแข็ง พัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการองค์กรและธรรมาภิบาลในการบริหาร

                             2.แผนพัฒนาธุรกิจ พัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

                              -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

                              -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

                              -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

                              -นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล

ผลผลิต/โครงการ พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร

     กิจกรรมหลัก สนับสนุนการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

          กิจกรรมรอง การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ผลผลิต/โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน/ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์

     กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์

          กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

ผลผลิต/โครงการ พัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ

     กิจกรรมหลัก สนับสนุนการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ

          กิจกรรมรอง การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ผลผลิต/โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

     กิจกรรมหลัก พัฒนาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

          กิจกรรมรอง การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

แผนงาน สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม

ผลผลิต/โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

     กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          กิจกรรมรอง การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผลผลิต/โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                             -โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

แผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

ผลผลิต/โครงการ โครงการธนาคารสินค้าเกษตร

     กิจกรรมหลัก สนับสนุนการดำเนินงานในรูปแบบธนาคารสินค้าเกษตรในสหกรณ์

          กิจกรรมรอง การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

แผนงาน ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน

ผลผลิต/โครงการ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน

     กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

                                 โครงการ กำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์

                               แนะนำป้องกันการเกิดข้อบกพร่อง

                               ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

                                     -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

                                     -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

                                     -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 

                                     -นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล    

          กิจกรรมรอง พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา/ประชาชนทั่วไป

                                        -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

                                      -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

                                      -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

                                      -นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล

          กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (พัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในการบริหารสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)

                                      -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

                                      -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

                                      -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

                                      -นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล

                            แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและกำกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง (ประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน)

                                      -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

                                      -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

                                      -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

                                       -นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล

                          แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและกำกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง (เศรษฐกิจพอเพียง)

                                         -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

                                         -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

                                         -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

                                         -นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล

ผลผลิต/โครงการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี 2562

     กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

          กิจกรรมรอง การพัฒนาบุคลากรกลุ่มเกษตรกร