พิมพ์
ฮิต: 360

ผลการปฏิบัติงานปี 2561 (ข้อมูล ณ 31 มิถุนายน 2561)

icon emotion love กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

icon emotion love กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

icon emotion love กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

icon emotion love กลุ่มตรวจการสหกรณ์

icon emotion love ฝ่ายบริหารทั่วไป 

icon emotion love นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล

icon emotion love ภารกิจที่ 1

icon emotion love ภารกิจที่ 2

icon emotion love ภารกิจที่ 3

icon emotion love ภารกิจที่ 4