HOPE001

แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

แผนงาน : เสริมสร้างพลังทางสังคม

กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ

โครงการ : อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

                -การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ

                -โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

แผนงาน : ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

โครงการ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน

                 งาน/โครงการ  กำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์

                                       -กลุ่มตรวจการสหกรณ์

                                       -กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

                                       -นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล

                                       -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1

                                       -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2

                                       -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์3                                      

กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ(พัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในการบริหารสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)

โครงการ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน

              -แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและกำกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง

กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ(ส่งเสริมมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร)

 -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1  -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2 -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์3 -นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล
 -นางสุบิน เรืองอุดมสกุล  -นายมาโนช วรรณบุตร  -นายวิสิทธิพันธ์ พันธุ์ลาภ
 -นางกุลณัฐฐา วิงวอน  -นางสาวศรัญญา ธิปทา -นางสาวอรพรรณ ศรีสว่าง
 -นางสาวมะลิวัลย์ แสนรักษ์  -นายวรสรร แก่นจันทร์

-นางวิภาดา เต็มพร้อม

-นางกัลยารัตน์ รุ่งงาม  -นายศักดิ์เสรี สีแดง -นายบุญทัน เหลามี
-นายอำนาจ ศรีขำ  -นางสาวกชพร เกิดโมลี -นายวิวัธน์ อินทะสุระ
-นางสาวรัชฎาวัลย์ บุญชู  -นางสาวสุดารัตน์ งามกล้า -นายไชโย พูลกลิ่น

กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ(ประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน)

-กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1  -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2 -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์3 -นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล
 -นางสุบิน เรืองอุดมสกุล  -นายมาโนช วรรณบุตร  -นายวิสิทธิพันธ์ พันธุ์ลาภ
 -นางกุลณัฐฐา วิงวอน  -นางสาวศรัญญา ธิปทา -นางสาวอรพรรณ ศรีสว่าง
 -นางสาวมะลิวัลย์ แสนรักษ์  -นายวรสรร แก่นจันทร์

-นางวิภาดา เต็มพร้อม

-นางกัลยารัตน์ รุ่งงาม  -นายศักดิ์เสรี สีแดง -นายบุญทัน เหลามี
-นายอำนาจ ศรีขำ  -นางสาวกชพร เกิดโมลี -นายวิวัธน์ อินทะสุระ
-นางสาวรัชฎาวัลย์ บุญชู  -นางสาวสุดารัตน์ งามกล้า -นายไชโย พูลกลิ่น

กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ(ประชุมกลุ่มสมาชิก)

-กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1  -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2 -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์3 -นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล

กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน

                 1.ติดตามเร่งรัดหนี้เงินกองทุนสงเคราะห์

                 2.สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด

โครงการ : ส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมภิบาล   

                1.แนะนำส่งเสริมให้สหกรณ์นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการดำเนินงานของสหกรณ์

                2.ตรวจประเมินสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

โครงการ : ส่งเสริมปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                -กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 

-กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2 -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์3 -นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล
-นางสุบิน เรืองอุดมสกุล      
       

       

โครงการ : รวบรวมผลผลิต/การชะลอผลผลิตมันสำปะหลัง

                -กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

                -นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล

                -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1

โครงการ : รวบรวมผลผลิตน้ำนมดิบ

                -กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

                -นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล

                -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1

                -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2

โครงการ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

               -กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

               -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1

               -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2

โครงการ : ส่งเสริมปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

               -นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล

               -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2

โครงการ : ธนาคารสินค้าเกษตร

                -กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

                -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1

โครงการ : สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร

                -กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

                -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1

โครงการ : รวบรวมผลผลิต/การชะลอผลผลิตข้าว

                -กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

                -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1

                -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2

โครงการ : แปรรูปผลผลิต/เพิ่มมูลค่ามันสำปะหลัง

โครงการ : แปรรูปผลผลิต/เพิ่มมูลค่าข้าว

                -กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

                -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1

                -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2

โครงการ : ผลักดันสหกรณ์ดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิต/การชะลอผลผลิตข้าว

               -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2

โครงการ : ผลักดันสหกรณ์ดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิต/การชะลอผลผลิตมันสำปะหลัง

               -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2

โครงการ : พัฒนาโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมหลัก : การทำธุรกรรมการฝากและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์

                        รายงานธุรกรรมการฝากและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์

                         -กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

                         -นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล

                         -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1

                         -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2

กิจกรรมหลัก : จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิกเพิ่มขึ้น

โครงการ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิกเพิ่มขึ้น

                -กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

                -นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล

                -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1

                -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร

กิจกรรมรอง : การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

โครงการ : ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร

                -กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

                -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1                

โครงการ : อุปกรณ์การตลาด(ไทยนิยมยั่งยืน)

โครงการ : อุปกรณ์การตลาด

              -กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2

แผนงาน : รายงานธุรกรรมการฝากและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์

กิจกรรมหลัก : การทำธุรกรรมการฝากและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์

โครงการ : รายงานธุรกรรมการฝากและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์

กิจกรรมหลัก : จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิกเพิ่มขึ้น