พิมพ์
ฮิต: 125

แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน)

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 

     กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

     แผนงานยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างพลังทางสังคม

     โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                              งาน/โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

แผนงาน : ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน

ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน

     กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

          กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (พัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในการบริหารสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)

                                แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและกำกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง

          กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (ส่งเสริมมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)

          แผนปฏิบัติการรายบุคคล กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

          -นางสุบิน เรืองอุดมสกุล ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

          -นางกุลณัฐฐา วิงวอน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

          -นางสาวมะลิวัลย์ แสนรักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

          -นางกัลยารัตน์ รุ่งงาม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน

          -นายอำนาจ ศรีขำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน

          -นางสาวรัชฎาวัลย์ บุญชู ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

          แผนปฏิบัติการรายบุคคล กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

          -นายมาโนช วรรณบุตร ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

          -นางสาวศรัญญา ธิปทา ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

          -นายวรสรร แก่นจันทร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

          -นายศักดิ์เสรี สีแดง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน

          -นางสาวกชพร เกิดโมลี ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

          -นางสาวสุดารัตน์ งามกล้า ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

          แผนปฏิบัติการรายบุคคล กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

          -นายวิสิทธิพันธ์ พันธุ์ลาภ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

          -นางสาวอรพรรณ ศรีสว่าง ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

          -นางวิภาดา เต็มพร้อม ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

          -นายบุญทัน เหลามี ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

          -นายวิวัธน์ อินทะสุระ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

          -นายไชโย พูลกลิ่น ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

          แผนปฏิบัติการรายบุคคล นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล

          -นายสนิท อยู่บ้านคลอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

         กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (ประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน)

                               แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและกำกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง