HOPE001

แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (Action Plan)

(1 ตุลาคม 2564 - 31 กันยายน 2565)

ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

 

1. แผนงาน บุคลากรภาครัฐ

   ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

                กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ กรมส่งเสริมสหกรณ์

                   กิจกรรมรอง : บุคลากรภาครัฐ กรมส่งเสริมสหกรณ์

                                       แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1)

                                       แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
 

2. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

    ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (ประเภทรายจ่ายงบลงทุน)

              กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

              กิจกรรมรอง : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                                             แผนปฏิบัติการ (Action Plan)

     ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                                    กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ :

                                            แผนปฏิบัติการ (Action Plan)

                                           1.สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน

                                           2.ส่งเสริมมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

                                           3.ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

                                    กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ :

                                            แผนปฏิบัติการ (Action Plan)

                                           (การควบคุมภายใน, การปิดบัญชีประจำปี, ผลการดำเนินงานมีกำไร, การติดตามเร่งรัดหนี้)

                                    กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ :

                                            แผนปฏิบัติการ (Action Plan)

                                           1.งาน/โครงการส่งเสริมปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                                           2.งาน/โครงการสมาชิกมีส่วนร่วม

                                           3.งาน/โครงการติดตามการใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างที่สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

                                           4.งาน/โครงการอุปกรณ์การตลาด

                                           5.งาน/พัฒนาโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

                                           6.งาน/พัฒนาโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าในรูปแบบซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์

                                           7.งาน/พัฒนาโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

                                           8.งาน/พัฒนาโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตร ปีการผลิต 2564/65

                                           9.งาน/พัฒนาโครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ (แรงงานคืนถิ่น)

                                   กลุ่มตรวจการสหกรณ์ :

                                           แผนปฏิบัติการ (Action Plan) (โครงการกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์)

                                   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-3/นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล :

                                           กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

                                                 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) (กสส.1)

                                                 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) รายบุคคล (สุบิน, กุลณัฐฐา, รัชฎาวัลย์, กัลยารัตน์, มะลิวัลย์)

                                           กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 

                                                แผนปฏิบัติการ (Action Plan) (กสส.2)

                                                 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) รายบุคคล (พัชรี,ศักดิ์เสรี, ศรัญญา, กชพร, กรวิกา)

                                          กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 

                                                 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) (กสส.3)

                                                 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) รายบุคคล (วิสิทธิพันธ์, ไชโย, อรพรรณ, อธิษฐาน)

                                         นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล

                                                 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) (นิคมฯ)

                                                 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) (ชำนาญ, สนิท)

 
 การชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

 
3. แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

     โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                กิจกรรมรอง : ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (กบส.)

    โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้

                กิจกรรมหลัก : นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร

                กิจกรรมรอง : นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร 
      

4. แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

                กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                กิจกรรมรอง :  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กจส.)

                                     โครงการขับเคลื่อนการประยุกค์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                                     โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล

                                     โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

5. แผนงาน : บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

      โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร

                กิจกรรมหลัก : พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

 

6. แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

              กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเกษตรแปรรูปในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

              กิจกรรมรอง :  พัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่า

                                   โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน