HOPE001

แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (Action Plan)

(1 ตุลาคม 2565 - 31 กันยายน 2566)

ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี1. แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ

   ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

                กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ กรมส่งเสริมสหกรณ์

                กิจกรรมรอง : บุคลากรภาครัฐ กรมส่งเสริมสหกรณ์

                                       แผนปฏิบัติการ (Action Plan) : ฝ่ายบริหารทั่วไป (ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ)
 

2. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

    ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 

               กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

               กิจกรรมหลัก : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

               กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ(รายจ่ายเพื่อการลงทุน)

                                      แผนปฏิบัติการ (Action Plan) : ฝ่ายบริหารทั่วไป (งบลงทุน)

 

    ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 

               กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                 กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ(อำนวยการ)

                             กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ :

                                        แผนปฏิบัติการ (Action Plan)

                                            1.สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน

                                        2.ส่งเสริมมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

                                        3.ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

 

                         กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ :

                                   แผนปฏิบัติการ (Action Plan)

                                   -การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล/การควบคุมภายใน

                                   -การจัดทำงบการเงินและปิดบัญชีประจำปีได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี

                                   -ผลการดำเนินงานมีกำไรประจำปี

                                   -การติดตามการใช้เงินกู้/ติดตามเร่งรัดหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

                                   -ติดตามเร่งรัดหนี้เงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

                                   -โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

                           กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ :

                                      แผนปฏิบัติการ (Action Plan)

                                            1.ส่งเสริมปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร,จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิกเพิ่มขึ้น

                                            2.โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2565/2566

                          กลุ่มตรวจการสหกรณ์ :

                                    แผนปฏิบัติการ (Action Plan) (โครงการกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์)

 

                          กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-3/นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล :

                                   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

                                          แผนปฏิบัติการ (Action Plan) (กสส.1)

                                          แผนปฏิบัติการ (Action Plan) รายบุคคล (กุลณัฐฐา,รัชฎาวัลย์,กัลยารัตน์,มะลิวัลย์)

                                   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

                                          แผนปฏิบัติการ (Action Plan) (กสส.2)

                                          แผนปฏิบัติการ (Action Plan) รายบุคคล (พัชรี,ศักดิ์เสรี,ศศิธร,กุสุมา)

                                   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

                                          แผนปฏิบัติการ (Action Plan) (กสส.3)

                                          แผนปฏิบัติการ (Action Plan) รายบุคคล (วิสิทธิพันธ์,อรพรรณ,กชพร,ณัฐนันท์,รัชชานันท์)

                                   นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล

                                          แผนปฏิบัติการ (Action Plan) (นิคมฯ)

                                          แผนปฏิบัติการ (Action Plan) รายบุคคล (ชำนาญ,สนิท)

 

                         การชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร                     

                                          แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

                                          แผนปฏิบัติการ (Action Plan) รายบุคคล (มะลิวัลย์,ไชโย,พ.ต.จักรพงศ์,พิมพ์ปวีณ์,อำนาจ,รัชฎาวัลย์,กุลณัฐฐา,พัชรี,อรพรรณ,รำไพ,สนิท,วรกร,กรวิกา)

 

3.แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

                    โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                    กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                                        กิจกรรม : อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล)

                                        กิจกรรม : คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร (กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์)

                                        กิจกรรม : ขับเคลื่อนการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์)

4.แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

                    1.โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                             กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                             กิจกรรมรอง : ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                                               แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

 

                     2.โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์

                             กิจกรรมหลัก : แก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์

                                                แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

 

5.แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

                       1.โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

                          กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสถาบันเกษตรกร

                                               แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

                                               กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 , กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 , กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 , นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล

                       2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร

                          กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

                                               แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

 

                       3.โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

                          กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                                               แผนปฏิบัติการ (Action Plan) นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล