HOPE001

แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

แผนงาน พื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน

ผลผลิต/โครงการ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะนำส่งเสริมและกำกับ

     กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

          กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

     กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลผลิต/โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

     กิจกรรมหลัก สนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

                                  -สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์กพัฒนานิคม จำกัด

     กิจกรรมหลัก พัฒนาสถาบันเกษตรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร

                         -สหกรณ์การเกษตรสระโบสถ์ จำกัด

          กิจกรรมรอง ส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.

แผนงาน แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รายการ รายการบุคลากรภาครัฐ

     กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

          กิจกรรมรอง พนักงานราชการ

แผนงาน การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

งาน/โครงการ บริหารจัดการเขตเกษตรเศรฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ

    กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการเกษตรตามแผนที่ Agri-Map

งาน/โครงการ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์

โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

      กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์

แผนงาน การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

งาน/โครงการ ตลาดเกษตรกร

โครงการ ตลาดเกษตรกร

      กิจกรรมหลัก สนับสนุนตลาดเกษตรกรในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

แผนงาน การส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งาน/โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

โครงการ พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

      กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง

             กิจกรรมรอง การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

งาน/โครงการ ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องจากพระราชดำริ

      กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

             กิจกรรมรอง ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง