BannerKK

 

นายทศพร ผลบุตร สหกรณ์จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุดารัตน์ งามกล้า นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมตรวจสอบสต็อกข้าวตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2561/61 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ หจก.โรงสีโชควรลักษณ์รุ่งเรืองกิจ โรงสีไทยบัณฑิต 1 และโรงสีชวนรำลึกรุ่งเรืองธัญญะกิจ