BannerKK

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ " กาสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายทศพร ผลบุตร สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมฯ   วิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ได้แก่ นางอภันตรี เดชศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และ นางสุบิน เรืองอุดมสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ให้ความรู้ในเรื่องแนวทางการบริหารจัดการเงิน กพส.หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงิน กพส. การจัดทำเอกสารประกอบคำขอกู้เงิน กพส. แนวทางการบริหารธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์การเกษตร การวิเคราะห์ต้นทุนของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์สามารถนำมาปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และนำมาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วย คณะกรมการสหกรณ์ ฝ่ายจัดการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ และพนักงานราชการ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 45 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี