BannerKK

 

นายทศพร ผลบุตร สหกรณ์จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางกุลณัฐฐา วิงวอน เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส นางสาวรัชฎาวัลย์ บุญชู นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และนายศราวุฒิ สวามิชัย นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดชีแวะ ตำบลงิ้วราย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี