BannerKK

 

นายทศพร ผลบุตร สหกรณ์จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายอำนาจ ศรีขำ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน และนายศราวุฒิ สวามิชัย นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมกับศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามผลต่อเนื่องจากการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานการเกษตร ณ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก สวนมะเดื่อ จำกัด