BannerKK

 

นายทศพร ผลบุตร สหกรณ์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายศักดิ์เสรี สีแดง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์การเกษตรโคกสำโรง จำกัด เพื่อแนะนำ ส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ การพัฒนาธุรกิจและพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ตลอดจนข้อราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกรรมการเข้าประชุมรวม 15 คน ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรโคกสำโรง จำกัด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี