BannerKK

 

นายทศพร ผลบุตร สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์ละกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง(จกบ.) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ในการนี้ท่านอัยการจังหวัดลพบุรี ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน