BannerKK

 


S 3661841

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายทศพร  ผลบุตร สหกรณ์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จำนวน 27 คน และคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรที่เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอในจังหวัดลพบุรี  และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ลพบุรี จำกัด  จำนวน 16 คน ได้เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยนายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อซักซ้อมแนวทางในการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ตามโครงการพัฒนาสหกรณ์เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี