BannerKK

 

 

378252

วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายทศพร ผลบุตร สหกรณ์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายวิวัธน์ อินทะสุระ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์การเกษตรสระโบสถ์ จำกัด เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายโครงการต่างๆ  และภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมทั้งแนะนำ ส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ การพัฒนาธุรกิจและพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์  โดยมีผู้ตรวจสอบบัญชีจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี และหัวหน้าหน่วยสินเชื่อ ธกส. เข้าร่วมให้คำแนะนำ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรสระโบสถ์ จำกัด อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี