BannerKK

 

 

1

วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. กลุ่มตรวจการสหกรณ์มอบหมายให้นางกฤตยา ตรีนัย นิติกรปฏิบัติการ นางสาวศศิพิมล รักสกุล นิติกร  และนางสาวสุนิสา อิ่มใจพงษ์ นักวิชาการสหกรณ์ ร่วมจัดรายการวิทยุเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี เรื่องการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดลพบุรีประจำปี 2562  และข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญของ พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรพันธสัญญา พ.ศ.2560  ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ และปัจจุบันมีผลบังคับใช้แล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์ต่อไป ณ สถานีวิทยุวานรเรดิโอ คลื่นความถี่ F.M. 94.50 MHz  จังหวัดลพบุรี