BannerKK

 

 

2

วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายทศพร ผลบุตรสหกรณ์จังหวัดลพบุรี นางละม่อม สุขพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมทีมงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ กิจกรรมพัฒนาสถาบันเกษตรเป็นองค์กรหลัก ระดับอำเภอจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านหมี่ จำกัด ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ คณะกรรมการ/ฝ่ายจัดการ/สมาชิกของสหกรณ์การเกษตรบ้านหมี่ จำกัด จำนวน 20 คน วัตถุประสงค์เพื่อ ติดตาม/ทบทวน รับทราบปัญหา อุปสรรค การดำเนินการตามแผนส่งเสริมความเข้มแข็งและแผนพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ ให้บรรลุตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป