BannerKK

 

 

1

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 มอบหมายให้นายศักดิ์เสรี สีแดง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านทางวิทยุ F.M. 94.50 Mhz. วานรเรดิโอ เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล (ฉบับปรับปรุง 9 หลัก) และวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2562  เพื่อเผยแพร่สาระน่ารู้ด้านการสหกรณ์ให้แก่ประชาชนทั่วไป ณ สถานีวิทยุวานรเรดิโอ F.M. 94.50 Mhz.