BannerKK

 

 

3

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายทศพร ผลบุตร สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดอบรมโครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รุ่นที่ 2 เพื่อให้ความรู้รูปแบบการเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปใช้ในการผลิตการเกษตร ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ มีรายได้เพียงพอสำหรับครัวเรือน มีสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหนองมะโมง จำกัด กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองมะโมง จังหวัดชัยนาท สหกรณ์นิคมลำนารายณ์ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรโคกเจริญ จำกัด ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 61 ราย ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวนล้อมศรีรินทร์ ต.หนองโน อ.เมือง จ.สระบุรี