BannerKK

 

 

4

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายสิทธิชัย  ดีรักษ์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  นำผู้แทนสหกรณ์การเกษตรบ้านหมี่ จำกัด และ ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรนิคมสร้างตนเองในเขตโคกตูม  จำกัด จำนวน 4 ราย เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางโครงการปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ มีผู้แทนสหกรณ์เข้าร่วมอบรมชี้แจงทั้งประประเทศ จำนวน 947 ราย