BannerKK

 

 

1

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายทศพร ผลบุตร สหกรณ์จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางละม่อม สุขพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์, นางสาวพัชรี สายน้ำเงิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และ นางสาวกัญจน์ษิรินทร์ สร้อยแท้ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1) ณ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแกะโคกเจริญ ตำบลวังทอง อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแกะโคกเจริญ จำนวน 40 คน วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจและช่องทางเครือข่ายธุรกิจ มีการบริหารจัดการที่เข้มแข็งโปร่งใส โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกเจริญ, อาสาปศุสัตว์อำเภอโคกเจริญ, เลขานุการชมรมผู้เลี้ยงแพะแกะจังหวัดลพบุรี, และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี