BannerKK

 

 

1

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายทศพร ผลบุตร สหกรณ์จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายวิสิทธิพันธ์  พันธุลาภ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 และนายวิวัธน์  อินทะสุระ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรสระโบสถ์ และซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่การจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ โดยมีคณะกรรมการ ประธานกลุ่มฯ และฝ่ายจัดการสหกรณ์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรสระโบสถ์จำกัด