BannerKK

 

 

2

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายทศพร ผลบุตร สหกรณ์จังหวัดลพบุรี  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการพัฒนาสินค้าปลอดภัยให้มีQR Code (co-op market  ในนิคมสหกรณ์)ตามโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร โดยนายชำนาญ อยู่โต ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล จัดฝึกอบรมให้แก่สมาชิกสหกรณ์นิคมชัยบาดาล  จำกัด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โดยมีสมาชิกเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 30 คน