BannerKK

 

 

1

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรสระโบสถ์ จำกัด ประชุมคณะทำงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดลพบุรี ปี 2562 เพื่อวางแผนแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมต่าง ๆ ออกแบบการจัดนิทรรศการ เพื่อให้กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี