BannerKK

 

 

3

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562  นายทศพร ผลบุตร สหกรณ์จังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์เสรี สีแดง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่องอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ ตามโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร พัฒนาสินค้าปลอดภัยให้มี QR Code (Coop Market ในนิคมสหกรณ์)จำนวนสมาชิกเข้ารับการอบรม 20 ราย จัดโดยนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล ณ ห้องประชุมสหกรณ์นิคมลำนารายณ์ จำกัด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี