BannerKK

 

 

1

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี โดยนายทศพร ผลบุตร สหกรณ์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดลพบุรี และเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี รับบริจาคโลหิตจากข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2562 จำนวน 120 ราย ยอดรวมโลหิตที่บริจาคได้ 90 ยูนิต (กรุ๊ปเลือดA 23 ยูนิต , กรุ๊ปเลือดB 29 ยูนิต , กรุ๊ปเลือดO 28 ยูนิต , กรุ๊ปเลือดAB 10 ยูนิต) ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี