BannerKK

 

 

1

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ฝ่ายบริหารทั่วไป มอบหมายให้นางสาวอารีรัตน์ ประดิษฐ์ เจ้าพนักงานธุรการ นางสาวณัฐธิญา ลิ้มสมบูรณ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านทางวิทยุ F.M. 94.50 Mhz. วานรเรดิโอ เรื่องประวัติสหกรณ์และวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดลพบุรี ปี 2562  เพื่อเผยแพร่สาระน่ารู้ด้านการสหกรณ์ให้แก่ประชาชนทั่วไป ณ สถานีวิทยุวานรเรดิโอ F.M. 94.50 Mhz.