BannerKK

 

 

3

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ที่ประชุมมีมติพิจารณาเงินกู้ ให้กับ สหกรณ์การเกษตรบ่อทอง-หนองม่วง จำกัด จำนวน 2 ล้านบาท และสหกรณ์การเกษตรหนองม่วง  จำกัด จำนวน 1.9 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 3.9 ล้านบาท