BannerKK

 

 

2

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายทศพร ผลบุตร สหกรณ์จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายวิวัธน์  อินทะสุระ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนายไชโย  พูลกลิ่น นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการประชุมทบทวนแผนการตลาด/การซื้อขาย และการเชื่อมโยงตลาดแปลงใหญ่ปี 2560" แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่2 ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ให้มีตลาดรองรับ โดยการเชื่อมโยงตลาดร่วมกันระหว่างผู้ผลิตแปลงใหญ่และผู้ซื้อ และเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันผลิต การจำหน่าย และบริหารจัดการร่วมกัน ณ ที่ทำการแปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่2 ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี