BannerKK

 

1

วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ มอบหมายให้ นางสาวสุดารัตน์ งามกล้า นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ นางสาวสิริรัตน์ อ้วนสอาด นักวิชาการสหกรณ์  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านทางวิทยุ F.M. 94.50 Mhz. วานรเรดิโอ ประชาสัมพันธ์โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (ธนาคารโคนมทดแทนฝูง) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวในสถาบันเกษตรกร โครงการไมซ์เพื่อชุมชน และโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ สถานีวิทยุวานรเรดิโอ F.M. 94.50 Mhz.