พิมพ์
ฮิต: 92

 

6

วันที่ 19 มีนาคม 2562 นายทศพร  ผลบุตร สหกรณ์จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายวงศ์ชัย ไชยโย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมคณะ เข้าร่วมติดตามการประเมินผลการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตการเกษตร(โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3 ณ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์กพัฒนานิคม จำกัด ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนในการจัดซื้อเครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ เพื่อติดตามผลการดำเนิน การใช้ประโยชน์ และปัญหาอุปสรรค ของโครงการฯ