BannerKK

 

 

1

วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายทศพร  ผลบุตร สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์ละกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง(จกบ.) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ในการนี้ท่านอัยการจังหวัดลพบุรี ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 17  คน